ACC LIÊN QUÂN VIP

Số Tướng 20
Rank Bạc
Số Skin 20
Ngọc 90
990,000đ
Số Tướng 56
Rank K.Cương
Số Skin 82
Ngọc 90
1,300,000đ
Số Tướng 115
Rank T.Anh
Số Skin 193
Ngọc 90
319,000đ
Số Tướng 80
Rank C.Thủ
Số Skin 103
Ngọc 90
199,000đ
Số Tướng 116
Rank K.Cương
Số Skin 278
Ngọc 90
699,000đ
Số Tướng 109
Rank B.Kim
Số Skin 174
Ngọc 90
599,000đ
Số Tướng 100
Rank T.Anh
Số Skin 124
Ngọc 90
399,000đ
Số Tướng 107
Rank C.Thủ
Số Skin 185
Ngọc 90
699,000đ
Số Tướng 90
Rank T.Anh
Số Skin 119
Ngọc 90
399,000đ
Số Tướng 94
Rank K.Cương
Số Skin 146
Ngọc 90
349,000đ
Số Tướng 58
Rank T.Anh
Số Skin 60
Ngọc 90
55,000đ
Số Tướng 68
Rank K.Cương
Số Skin 51
Ngọc 90
49,000đ
Số Tướng 114
Rank C.Thủ
Số Skin 205
Ngọc 90
399,000đ
Số Tướng 105
Rank T.Anh
Số Skin 155
Ngọc 90
469,000đ
Số Tướng 116
Rank T.Anh
Số Skin 240
Ngọc 90
549,000đ
Số Tướng 64
Rank K.Cương
Số Skin 104
Ngọc 90
799,000đ